Eindevaluatie Actieplan Zelfbeschikking

De autonomie om als individu zelfstandig keuzes te maken, is niet voor iedereen in Nederland even vanzelfsprekend. Sommige mensen worden meer dan anderen geconfronteerd met uiteenlopende vormen van ernstig geweld, onderdrukking en beperkingen van bewegingsvrijheid en ontplooiingsmogelijkheden. Huwelijksdwang, huwelijkse gevangenschap, gedwongen achterlating, eergerelateerd geweld, gedwongen leven in isolement en het niet accepteren van LHBT zijn allen vormen van het hetzelfde onderliggende probleem: het zelfbeschikkingsrecht van mensen wordt niet of nauwelijks erkend. Om deze reden is het Rijk een breed en meerjarig Actieplan Zelfbeschikking 2015-2017 gestart. Het Actieplan moet ertoe leiden dat mensen zich bewust worden dat ze het recht hebben om zelf keuzes te maken in het leven. En deze keuzes ook durven te maken. Voor het Rijk is het van belang inzicht te krijgen in de (maatschappelijke) effecten van het ingezette beleid. Om de effectiviteit van het beleid vast te stellen hebben Panteia en Bureau Omlo een meerjarige evaluatie uitgevoerd. De doelstelling van het onderzoek is het verkrijgen van inzicht in de effecten van het Actieplan Zelfbeschikking. Het gaat daarbij in de eerste plaats om de vraag of de beoogde effecten ook daadwerkelijk gerealiseerd worden. Hierbij is het van belang om na te gaan in hoeverre deze effecten zijn toe te schrijven aan het beleidsprogramma. Het is daarnaast van belang om eventuele ongewenste effecten en onverwachte successen in beeld te brengen. Eerder is een nulmeting en tussenmeting verricht. Het rapport dat nu voor u ligt, beschrijft de resultaten van de eindmeting. Lees hier: Eindevaluatie actieplan zelfbeschikking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *