LOPENDE PROJECTEN

Onderzoek naar jeugdarmoede

In opdracht van het ministerie van SZW en in samenwerking met De Beleidsonderzoekers en Lea Grubben doet Bureau Omlo onderzoek naar wat het betekent voor kinderen om op te groeien in armoede. Daarnaast gaan we op zoek naar knelpunten en oplossingsrichtingen voor de ontwikkeling van een integrale aanpak van armoede onder kinderen. Het onderzoek is naar verwachting in maart afgerond.

 

Rolpatronen tijdens de coronacrisis

Onderzoek laat zien dat de meeste ouders de zorg voor hun kinderen het liefst gelijk zouden willen verdelen met hun partner (Portegijs & Van den Brakel, 2018). In de praktijk slagen veel ouders er niet in om dit ook daadwerkelijk zo te organiseren. Vaders werken vaker buitenshuis, terwijl moeders het grootste deel van de zorg voor hun rekening nemen. In de praktijk valt de taakverdeling dus vaak traditioneler uit en is er sprake van een kloof tussen ideaal en praktijk. Wel nemen de verschillen tussen mannen en vrouwen af.

Het is de vraag of deze trend zich tijdens de coronacrisis voortzet of juist wordt gekeerd. De lockdown heeft werkenden met jonge kinderen voor grote uitdagingen gesteld. Ze stonden plotseling voor de opgave om het werk te combineren met de dagelijkse zorg voor kinderen en het huishouden. Bij schoolgaande kinderen kwam daar bovenop ook nog de verantwoordelijkheid van het bieden van thuisonderwijs bij.   In een kwalitatieve studie stelt Bureau Omlo zich in opdracht van Atria de vraag: zijn ouders de verdeling van zorg- en huishoudelijke taken anders gaan verdelen dan voor de crisis? Het onderzoek levert 7 rijk en gedetallieerd beschreven portreten op van verschillende jonge gezinnen. De studie is naar verwachting begin 2021 openbaar.

Evaluatie DU voor het voorkomen van discriminatie

De Minister van SZW heeft het voornemen om een decentralisatie uitkering (hierna: DU) ter voorkoming van discriminatie naar herkomst te verstrekken aan gemeenten die met dit thema aan de slag willen gaan. Gemeenten zijn een belangrijke speler als het gaat om de aanpak van discriminatie. Ondanks deze centrale rol hebben veel gemeenten echter geen specifiek beleid gericht op discriminatie, zeker waar het gaat om kleinere en middelgrote gemeenten. Dat de minister van SZW een DU aan gemeenten verstrekt kan in dit licht beschouwd mogelijk een belangrijke impuls zijn om specifieke activiteiten te ondersteunen die in het reguliere aanbod van gemeente geen plek hebben gevonden. Daarnaast is dit een kans voor gemeenten om gebruik te maken van de kennis over effectieve interventies tegen discriminatie die in de afgelopen jaren is

verzameld. Om erachter te komen of de DU werkt zoals bedoeld, verricht Bureau Omlo in opdracht van het ministerie van SZW en in samenwerking met Verwonderzoek een evaluatieonderzoek ui om inzicht te verkrijgen in de effecten van de uitkering.

Onderzoek naar jeugdeenzaamheid

In opdracht van Movisie en in samenwerking met de opdrachtgever verricht Bureau Omlo onderzoek naar bestaande beleids- en uitvoeringspraktijken om eenzaamheid onder jongeren te bestrijden. Daarnaast wordt een literatuurverkenning uitgevoerd om te leren welke risicofactoren eenzaamheid onder jeugd kan verhogen. Doel is te leren welke aanknopingspunten dit kan opleveren voor beleid en praktijk. De studie verschijn naar verwachting in april 2021.