Onderzoeksrapporten

REAGEREN ALS OMSTANDER BIJ RACISME

EEN STUDIE NAAR HANDELINGSPERSPECTIEVEN Deze studie richt zich op de reacties van omstanders bij racisme, een onderwerp dat in veel studies nog achterwege blijft. Een uitzondering hierop vormt een onderzoek naar ervaringen met [...]

Lees verder
Midterm-evaluatie Nationaal Actieplan voor meer Diversiteit en Inclusie in het Hoger Onderwijs en Onderzoek

Dit rapport betreft een midterm-evaluatie van het nationaal actieplan voor meer diversiteit en inclusie in het hoger onderwijs en onderzoek. De evaluatie is gedaan aan de hand van deskresearch, literatuurstudie, interviews [...]

Lees verder
Sociaal werkers anno 2023: beeld van de beroepsgroep

Sociaal werkers anno 2023 is in samenwerking met Movisie tot stand gekomen en geeft een beeld van de beroepsgroep. Hoe is de beroepsgroep sociaal werkers samengesteld? Waar werken ze en hoe [...]

Lees verder
Gerechtigheid en barmhartigheid. Onderzoek naar de betrokkenheid van kerken en diaconale organisaties bij de aanpak van armoede en schulden.

Net zoals uit eerdere studies naar voren kwam, blijkt ook uit dit onderzoek dat er vanuit kerken en diaconale organisaties veel inspanningen worden geleverd om armoede in Nederland te verminderen en [...]

Lees verder
Een meldplicht discriminatie voor verhuurbemiddelaars? Onderzoek naar de mogelijkheid, uitvoerbaarheid en effectiviteit van een meldplicht.

Aanleiding en context In de afgelopen jaren hebben diverse landelijke en regionale onderzoeken aangetoond dat er sprake is van discriminatie bij het verhuren van woningen en dat dit een wijdverbreid probleem [...]

Lees verder
Racisme bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Een verkennende studie.

Het onderzoek maakt duidelijk dat racisme een breed verschijnsel is met uiteenlopende verschijningsvormen – van agressief, direct, openlijk en bewust tot subtiel, indirect, verborgen, onbedoeld of onbewust – en dat bi-culturele [...]

Lees verder
Racism at the ministry of foreign affairs. An exploratory study.

The study makes clear that racism is a broad phenomenon which manifests itself in many different ways. It can be aggressive, direct, open and deliberate or subtle, indirect, hidden, unintentional or [...]

Lees verder
(Z)onderdak. Onderzoek naar beleid van dak- en thuisloze jongeren.

De Rekenkamercommissie Dordrecht heeft onderzoek laten uitvoeren naar het gemeentelijk beleid rond dak- en thuisloze jongeren, omdat er signalen waren van een stijging van aantallen dak – en thuisloze jongeren, terwijl [...]

Lees verder
Leven met de voedselbank. Ervaringen en behoeften van mensen die langdurig de voedselbank van Haarlemmermeer bezoeken.

Met dit onderzoek wordt in opdracht van de rekenkamercommissie van de gemeente Haarlemmermeer in beeld gebracht wie in de gemeente langdurig (langer dan drie jaar) afhankelijk zijn van voedselhulp en in [...]

Lees verder
Wat werkt bij het stimuleren van vrijwillige inzet en actief burgerschap?

Er is een toenemend beroep op de inzet van burgers als aanvulling op welzijn, bestuur en (formele en informele) zorg in verband met allerlei maatschappelijke vraagstukken. Voor gemeenten, burgerinitiatieven en vrijwilligersorganisaties [...]

Lees verder
Vergroting van kennis en vaardigheden van moskeebestuurders? Evaluatie van een trainingsaanbod aan moskeebestuurders in Utrecht en Limburg.

Aangezien de Expertise-unit Sociale Stabiliteit (ESS) van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid concludeerde dat het trainingsaanbod specifiek voor moskeebestuurders beperkt is, werd aan LISAAN in samenwerking met EQT-Trainingen gevraagd [...]

Lees verder
Evaluatie Decentrale Uitkering Discriminatie

Foto door Kaique Rocha via Pexels In dit rapport zijn de bevindingen van het evaluatieonderzoek naar de decentralisatie uitkering voor het voorkomen van discriminatie op grond van religie en herkomst gebundeld. Op basis van [...]

Lees verder
Institutioneel racisme bij de gemeente Utrecht? Een verkennende studie naar processen van uitsluiting bij vier beleidsterreinen.

Utrecht heeft als eerste gemeente in Nederland onderzoek laten verrichten naar institutioneel racisme binnen de gemeente. Dit rapport is een verslag van dit onderzoek waarin bewijs, aanwijzingen, risico’s en waarborgen met betrekking [...]

Lees verder
Aanpak van racisme en discriminatie in de sport. Een verkennende studie naar wat de provincie Utrecht kan betekenen.

De provincie Utrecht wil komen tot een gedegen aanpak van racisme en discriminatie in de sport in de provincie. Hiertoe heeft de provincie een verkennend onderzoek laten verrichten. Bureau Omlo heeft [...]

Lees verder
Een verkennend onderzoek naar de preventieve aanpak van schadelijke praktijken in Nederland. Over witte vlekken in het beleid en effectieve interventies.

In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid deed Bureau Omlo in samenwerking met Ewoud Butter een verkennend onderzoek naar eventuele witte vlekken in het beleid om zogenaamde ‘schadelijke [...]

Lees verder
Wat werkt bij preventie van radicalisering? Inventarisatie en analyse van evaluaties van aanpakken en interventies ter preventie van radicalisering.

De rijksoverheid ondersteunt gemeenten bij het ontwikkelen van effectief beleid ter preventie vanradicalisering. In opdracht van ESS heeft Bureau Omlo samen met Fermin Onderzoek & Advies evaluaties verzameld die sinds 2019 [...]

Lees verder
Vaders zorgen meer, moeders blijven managen. Rolpatronen in gezinnen tijdens de coronacrisis.

Hoe zijn rolpatronen binnen heterogezinnen veranderd tijdens de coronacrisis? Voor de lockdown was betaald werk, zorgen voor de kinderen en het huishouden niet altijd gelijk verdeeld. Ook al wilden veel ouders [...]

Lees verder
Kansrijk armoedebeleid voor kinderen. Portretten van kinderen en knelpunten en kansen voor een integraal beleid.

Wat betekent het voor kinderen om in armoede te leven? In 2019 heeft het kabinet samen met de VNG vier ambities op het terrein van kinderarmoede geformuleerd. Eén van de ambities [...]

Lees verder
“Moet zo iemand in overheidsdienst worden toegelaten?” Analyse van het werk van de Commissie Zedelijk Gedrag Overheidspersoneel

Jurriaan Omlo & Gregor Walz De Amsterdamse Beoordelingscommissie Inzake Goed Zedelijk Gedrag Gemeentepersoneel (hierna: de Commissie) had tussen 1912 en 1959 de taak om sollicitanten te beoordelen op hun geschiktheid voor [...]

Lees verder
Eenzaamheid onder jongeren. Verkenning van de stand van zaken in literatuur, praktijk en beleid

Susan de Vries en Jan Willem van de Maat (Movisie) en Jurriaan Omlo (Bureau Omlo) De afgelopen jaren is het onderwerp eenzaamheid onder jongeren meer in de schijnwerpers gekomen. Al voor [...]

Lees verder
Kwetsbaarheid én veerkracht bij aanvragers van een Tozo-uitkering. De impact van de coronacrisis op Utrechtse zzp’ers en kleine ondernemers en hun ondersteuningsbehoeften.

Welke problemen ervaren kleine ondernemers en zzp’ers als gevolg van de coronacrisis? Hoe gaan ze hiermee om en welke ondersteuningsbehoeften hebben ze? Op basis van enquetes, focsusgoepen en interviews heeft Bureau Omlo in [...]

Lees verder
Uit de duivelskring van armoede. Wat sociaal werkers en medewerkers van kinder- en peuteropvang kunnen betekenen in de aanpak van armoede in Noord-Nederland

Op 19 januari ontvangt Eric van Oosterhout, burgemeester van Emmen en voorzitter van de Alliantie van Kracht tegen Armoede, het onderzoeksrapport ‘Uit de duivelskring van armoede’. In opdracht van de Tintengroep [...]

Lees verder
‘Utrecht is ook mijn stad!’ Cijfers en verhalen over discriminatie en stigmatisering van moslims in Utrecht. Een verkennende studie.

Veel moslims in Utrecht geven aan dat ze discriminatie en stigmatisering ervaren op grond van hun geloof. Zij doen hun ervaringen op uiteenlopende plekken op, maar in het bijzonder op straat [...]

Lees verder
In dialoog over sociale spanningen in Duindorp

De gemeente Den Haag heeft Bureau Omlo gevraagd onderzoek te verrichten naar spanningen die in de wijk leven. Het doel van het onderzoek is meer inzicht te verkrijgen in mogelijke zorgen, [...]

Lees verder
Sociaal werkers anno 2020. Een zwart-wit foto van de beroepsgroep.

Sociaal werk is een beroep dat door een brede groep beroepskrachten wordt uitgevoerd, te vatten onder de naam sociaal werkers. Daaronder vallen onder meer maatschappelijk werkers, jongerenwerkers, GGZagogen, sociaal-cultureel werkers en [...]

Lees verder
Naar een inclusieve straatnaamgeving in Amsterdam

De grootste groepen Amsterdammers met een migratieachtergrond zijn ondervertegenwoordigd in de Amsterdamse straatnamen. Daarnaast is er ook op andere vlakken sprake van ondervertegenwoordiging. Dat zijn enkele uitkomsten van het onderzoek ‘Naar [...]

Lees verder
Rust, vertrouwen en andere ervaren factoren. Een casestudy naar drie succesvolle Rotterdamse basisscholen in kwetsbare wijken.

Bureau Omlo - Onderzoek - Rust, vertrouwen en andere succesfactoren. Een casestudie naar drie succesvolle Rotterdamse basisscholen in kwetsbare wijken.

Lees verder
Eindevaluatie Actieplan Zelfbeschikking

De autonomie om als individu zelfstandig keuzes te maken, is niet voor iedereen in Nederland even vanzelfsprekend. Sommige mensen worden meer dan anderen geconfronteerd met uiteenlopende vormen van ernstig geweld, onderdrukking [...]

Lees verder
Eindevaluatie Voor Mekaar – Beleid gericht op bestrijding eenzaamheid van de gemeente Rotterdam

Het actieprogramma ‘Voor mekaar’ is een collegeprioriteit dat naar aanleiding van de uitkomsten van de Integrale Gezondheidsmonitor (GGD-monitor) van 2012 is opgezet. Uit deze monitor bleek dat 49% van de Rotterdammers [...]

Lees verder
Nog een wereld te winnen. Reflecties op de theoretische onderbouwing van eenzaamheidsinterventies

In opdracht van kennisinstituut Movisie heeft Bureau Omlo onderzoek verricht naar de theoretische onderbouwing van eenzaamheidsinterventies in de databank Effectieve sociale interventies van Movisie. Uit het onderzoek blijkt dat er veel [...]

Lees verder
Mbo-studenten over 4 en 5 mei. Een evaluatie van educatief lesmateriaal voor het mbo-onderwijs.

Naarmate de Tweede Wereldoorlog verder achter ons ligt, groeien er steeds meer jonge generaties op voor wie dit verleden mogelijk minder leeft. Mbo-studenten krijgen geen les is het vak geschiedenis en [...]

Lees verder
Handreiking lokaal netwerk van sleutelfiguren. Samen werken aan preventie van polarisatie en radicalisering.

Polarisatie en radicalisering doen zich vaak lokaal voor en stellen gemeenten daarom voor flinke uitdagingen. Daarom heeft de Expertise-unit Sociale Stabiliteit (ESS) van het ministerie van SZW in samenwerking met Bureau [...]

Lees verder
Evaluatie online training in cultuursensitief werken bij kwetsbare migrantenjeugd

De ‘Live Online Leren training in cultuursensitief werken’ is gericht op het (veel) vroeger signaleren van psychische problemen en licht verstandelijke beperkingen bij migrantenjeugd en het bieden van tijdige, effectieve hulp. [...]

Lees verder
Methodiek ‘Levensverhalen van LHBT asielzoekers’

Voor asielzoekers uit landen waar homoseksualiteit strafbaar is, kan het lastig zijn om tijdens de asielprocedure open en gedetailleerd hun verhaal te vertellen. Dat maakt het voor medewerkers van de Immigratie- [...]

Lees verder
Evaluatie training – Reageren op discrimineren

“Sommige jongeren maken schokkende discriminatie-ervaringen mee. Een deel van die jongeren denkt dat discriminatie erbij hoort en dat je ermee moet leren leven. Dat je het maar moet accepteren dat het [...]

Lees verder
Tussenevaluatie Actieplan Zelfbeschikking

Aanleiding: het Actieplan Zelfbeschikking 2015-2017 De autonomie om als individu zelfstandig keuzes te maken,

Lees verder
Vernieuwing in hulp aan huis

Sinds gemeenten verantwoordelijk zijn voor ondersteuning en begeleiding van hun inwoners, zijn zij continu op zoek naar manieren om die taak vorm te geven. Op verschillende plekken in het land bouwen [...]

Lees verder
Wat werkt bij outreachend werken. Kansen en dilemma’s voor sociale wijkteams

Met de decentralisaties krijgen gemeenten de opdracht preventief beleid te ontwikkelen om te voorkomen dat burgers moeten terugvallen op maatschappelijke ondersteuning. Hier past volgens de regering een meer outreachende werkwijze bij. [...]

Lees verder
Evaluatie Actieplan Zelfbeschikking (actielijn sociale acceptatie LHBT)

De autonomie om als individu zelfstandig keuzes te maken, is niet voor iedereen in Nederland even vanzelfsprekend. Sommige mensen worden meer dan anderen geconfronteerd met uiteenlopende vormen van ernstig geweld, onderdrukking [...]

Lees verder
Evaluatie Actieplan Zelfbeschikking (nulmeting actielijnen zelfbeschikking)

De autonomie om als individu zelfstandig keuzes te maken, is niet voor iedereen in Nederland even vanzelfsprekend. Sommige mensen worden meer dan anderen geconfronteerd met uiteenlopende vormen van ernstig geweld, onderdrukking [...]

Lees verder
Betekenis van het ouder worden onder Marokkaanse en Turkse ouderen

Gemeente Rotterdam heeft als één van de collegetargets voor 2014 – 2018 het voorkomen en verminderen van zorgwekkende eenzaamheid en sociaal isolement bij ouderen in Rotterdam. Voor dit doel wordt het [...]

Lees verder
Nieuwe publieke ruimtes

Het sociale landschap in Nederland is in een hoog tempo drastisch aan het veranderen. Al geruime tijd zijn de bakker, de groenteboer en andere kleine winkels grotendeels van het buurttoneel verdwenen. [...]

Lees verder
Copingstrategieën bij ervaringen van discriminatie. Een verkennende literatuurstudie.

Veel onderzoek naar discriminatie beperkt zich tot het beschrijven van de ervaring zelf, het monitoren van de omvang van het verschijnsel, het onderscheiden van verschillende vormen van discriminatie en het typeren [...]

Lees verder