ONDERZOEKSTHEMA’S

ARMOEDE EN SCHULDEN

Bij onderzoek naar armoede en schulden is het van groot belang om zowel oog te hebben voor de kwetsbaarheden, problemen en beperkingen van mensen als voor de talenten, veerkracht en creativiteit van mensen om met moeilijke levensomstandigheden om te gaan. Bureau Omlo verschaft daarmee inzicht in de problemen én oplossingsrichtingen, in maatschappelijke knelpunten én in maatschappelijke veerkracht en empowerment. Door in gesprek te gaan met mensen in armoede, uitvoerende professionals en beleidsmakers en dit te confronteren met beleidsopgaven, uitvoeringsvragen en behoeften van de doelgroep kent het onderzoek een sterk praktijkgericht karakter. Het onderzoek reikt concrete adviezen voor overheden en uitvoeringsorganisaties.

Bureau Omlo heeft ervaring met algemene studies naar armoede. Daarnaast heeft het bureau ook studies verricht naar specifieke doelgroepen, zoals gezinnen in armoede, kinderen in armoede, huishoudens die kampen met generatiearmoede en nieuwe groepen in de armoede zoals zelfstandigen die door de coronacrisis schulden hebben opgebouwd en door teruglopende inkomsten genoodzaakt waren om een Tozo uitkering aan te vragen.

Publicaties in het thema armoede en schulden

Bekijk alle publicaties

DISCRIMINATIE EN INCLUSIE

Discriminatie kan zeer belastend zijn. Het geeft mensen de boodschap dat er iets mis is met hen, dat ze niet gewenst zijn en/of er niet helemaal bij horen. Discriminatie heeft verschillende psychische, sociale en maatschappelijke nadelige gevolgen. Bureau Omlo heeft veel ervaring met onderzoek naar wat discriminatie met mensen doet en hoe ze verschillende copingstrategieën gebruiken om de negatieve gevolgen van uitsluiting te verminderen. Ook is er de nodige ervaring met het evalueren van interventies, trainingen en beleid gericht op het bestrijden en voorkomen van discriminatie en het ondersteunen van slachtoffers. Dat resulteert ook geregeld in concrete adviezen en handreikingen. Daarbij is er niet alleen aandacht voor het aanpakken van discriminatie en andere vormen van uitsluiting, maar ook voor de vraag hoe overheden, professionals en burgers kunnen bijdragen aan sociale inclusie.

Publicaties in het thema discriminatie en inclusie

Bekijk alle publicaties

EENZAAMHEID

In Nederland wordt steeds meer erkend dat eenzaamheid een maatschappelijk probleem is, doordat we steeds meer weten over de negatieve gevolgen. Gevoelens van eenzaamheid treden op als het persoonlijk netwerk niet overeenkomt met de sociale behoeften en wensen van mensen. Het feitelijke netwerk dat mensen hebben, kan om verschillende redenen niet geheel naar wens zijn: door een krimpend netwerk, een tekort aan betekenisvolle, diepgaande contacten en te weinig ervaren sociale steun. Deze emotionele en sociale tekorten kunnen mensen als stressvol ervaren wat een negatieve invloed heeft op de gezondheid van mensen (Machielse, 2016). Dit kan onder meer resulteren in lichamelijke en psychische klachten, zoals depressie, alcoholverslaving, cognitieve achteruitgang, hart- en vaatziekten en slaapproblemen. Eenzaamheid komt niet alleen voor onder ouderen, maar ook onder jongeren. Het ervaren van eenzaamheid op jonge leeftijd verhoogt het risico op sociale problemen en gezondheidsproblemen op latere leeftijd (Van der Zwet & Van de Maat, 2016).

Door de huidige coronacrisis lijkt het eenzaamheidsvraagstuk nog urgenter geworden en is het misschien wel meer dan ooit van belang dat we onderbouwd sociaal beleid ontwikkelen om eenzaamheid terug te dringen en waar mogelijk te voorkomen. Bureau Omlo heeft op het thema eenzaamheid ervaring met empirisch onderzoek onder eenzame mensen, literatuuronderzoek en evaluatieonderzoek naar de effectiviteit van overheidsbeleid.

Publicaties in het thema eenzaamheid

Bekijk alle publicaties

SOCIALE SPANNINGEN

Sociale spanningen kunnen zich uiten in groeiende polarisatie tussen groepen in de samenleving en in sommige gevallen kunnen groepen radicaliseren. Bureau Omlo doet onderzoek naar wat gemeenten, uitvoeringsorganisaties en (vrijwilligers)organisaties in het maatschappelijk middenveld kunnen betekenen om deze problemen vroegtijdig te herkennen, voorkomen en bestrijden. Op basis van onderzoek kan Bureau Omlo ook concrete handreikingen doen of strategisch adviezen uitbrengen over hoe spanningen zijn te verminderen en via welke routes verbindingen tot stand gebracht kunnen worden. Ook heeft Bureau Omlo veel ervaring met het verrichten van evaluatieonderzoek naar de effecten van beleid en interventies gericht op preventie van polarisatie en radicalisering.

Publicaties in het thema sociale spanningen

Bekijk alle publicaties

PARTICIPATIE EN EMPOWERMENT

Met de transformatie van een klassieke verzorgingsstaat naar een participatiestaat is participatie hoog op de politieke agenda komen te staan. Het gaat daarbij niet alleen om arbeidsmarktparticipatie, maar ook onder meer om onderwijsdeelname, mantelzorg, vrijwilligerswerk, buurtinitiatieven en participatie in (sportverengingen) en religieuze verbanden. Verder kunnen burgers ook participeren in beleid en onderzoek. Participatie heeft verschillende betekenissen, vormen en niveaus van intensiteit. In onderzoek en beleid kunnen burgers bijvoorbeeld meedenken, meepraten, meedoen en/of meebeslissen. Tot slot kan er gedacht worden aan het betrekken van cliënten en patiënten bij zorg- en hulpverlening. Bij onderzoek naar participatie is het van belang om ook aandacht te hebben voor achterstanden en emancipatie- en empowermentprocessen. Bureau Omlo heeft ervaring met onderzoek naar verschillende vormen en niveaus van participatie in diverse domeinen en schreef eveneens over achterstanden en manieren om empowermentprocessen te versterken.

Publicaties in het thema participatie en empowerment

Bekijk alle publicaties

PROFESSIONALISERING

Maatschappelijke veranderingen vragen om een voortdurende professionalisering van beroepsgroepen om de kwaliteit van de werkzaamheden te waarborgen. Bureau Omlo heeft onder meer ervaring met onderzoek naar professionalisering van sociaal werk, politie en onderwijs. Het onderzoek draagt bij aan kennisontwikkeling en levert concrete aanknopingspunten voor doorontwikkeling van de professie. Binnen dit onderzoek is er aandacht voor effectieve methoden en werkwijzen, werkzame mechanismen en knelpunten. In veel studies hebben professionaliseringsvragen betrekking op concrete vraagstukken, zoals armoede, eenzaamheid, discriminatie, sociale spanningen en onderwijsvraagstukken. In andere gevallen gaat om vraagstukken die inhoudelijke thema’s overtijgen, zoals onderzoek naar outreachend werken.

Publicaties in het thema professionalisering

Bekijk alle publicaties

EVALUATIEONDERZOEK

Met behulp van degelijk evaluatieonderzoek is het mogelijk om meer inzicht te verkrijgen in de effecten en werkzame mechanismen van beleid en sociale interventies. Bureau Omlo is gespecialiseerd in verschillende evaluatiemethoden en heeft in de afgelopen jaren vele evaluaties mogen verrichten voor landelijke en lokale overheden en andere organisaties. Het bureau evalueert beleidsprogramma’s, projecten, sociale interventies en trainingen. Bureau Omlo is gespecialiseerd in effectmetingen, maar ook in procesevaluaties. Kenmerkend voor de verrichte evaluaties is dat deze geregeld ook leerprocessen op gang brengen bij stakeholders en daarmee tussentijdse aanpassingen en verbeteringen van beleid en uitvoering mogelijk maken. Door belanghebbende partijen te betrekken bij evaluatieonderzoek, wordt eveneens de betrokkenheid bij het onderzoek versterkt waardoor het draagvlak voor en de toepasbaarheid van de bevindingen toenemen.

Publicaties in het thema evaluatieonderzoek

Bekijk alle publicaties

CORONA


Bekijk alle publicaties