ONDERZOEKSTHEMA’S

ARMOEDE EN SCHULDEN

Bij onderzoek naar armoede en schulden is het van groot belang om zowel oog te hebben voor de kwetsbaarheden, problemen en beperkingen van mensen als voor de talenten, veerkracht en creativiteit van mensen om met moeilijke levensomstandigheden om te gaan. Bureau Omlo verschaft daarmee inzicht in de problemen én oplossingsrichtingen, in maatschappelijke knelpunten én in maatschappelijke veerkracht en empowerment. Door in gesprek te gaan met mensen in armoede, uitvoerende professionals en beleidsmakers en dit te confronteren met beleidsopgaven, uitvoeringsvragen en behoeften van de doelgroep kent het onderzoek een sterk praktijkgericht karakter. Het onderzoek reikt concrete adviezen voor overheden en uitvoeringsorganisaties.

Bureau Omlo heeft ervaring met algemene studies naar armoede. Daarnaast heeft het bureau ook studies verricht naar specifieke doelgroepen, zoals gezinnen in armoede, kinderen in armoede, huishoudens die kampen met generatiearmoede en nieuwe groepen in de armoede zoals zelfstandigen die door de coronacrisis schulden hebben opgebouwd en door teruglopende inkomsten genoodzaakt waren om een Tozo uitkering aan te vragen.

Publicaties in het thema armoede en schulden

Kansrijk armoedebeleid voor kinderen. Portretten van kinderen en knelpunten en kansen voor een integraal beleid.

Wat betekent het voor kinderen om in armoede te leven? In 2019 heeft het kabinet [...]

Lees verder
Bekijk alle publicaties

DISCRIMINATIE EN INCLUSIE

Discriminatie kan zeer belastend zijn. Het geeft mensen de boodschap dat er iets mis is met hen, dat ze niet gewenst zijn en/of er niet helemaal bij horen. Discriminatie heeft verschillende psychische, sociale en maatschappelijke nadelige gevolgen. Bureau Omlo heeft veel ervaring met onderzoek naar wat discriminatie met mensen doet en hoe ze verschillende copingstrategieën gebruiken om de negatieve gevolgen van uitsluiting te verminderen. Ook is er de nodige ervaring met het evalueren van interventies, trainingen en beleid gericht op het bestrijden en voorkomen van discriminatie en het ondersteunen van slachtoffers. Dat resulteert ook geregeld in concrete adviezen en handreikingen. Daarbij is er niet alleen aandacht voor het aanpakken van discriminatie en andere vormen van uitsluiting, maar ook voor de vraag hoe overheden, professionals en burgers kunnen bijdragen aan sociale inclusie.

Publicaties in het thema discriminatie en inclusie

REAGEREN ALS OMSTANDER BIJ RACISME

EEN STUDIE NAAR HANDELINGSPERSPECTIEVEN Deze studie richt zich op de reacties van omstanders bij racisme, een onderwerp [...]

Lees verder
Midterm-evaluatie Nationaal Actieplan voor meer Diversiteit en Inclusie in het Hoger Onderwijs en Onderzoek

Dit rapport betreft een midterm-evaluatie van het nationaal actieplan voor meer diversiteit en inclusie in [...]

Lees verder
Onderzoek: Racisme op de werkvloer ministerie van Buitenlandse Zaken.

Uit onafhankelijk onderzoek in opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken blijkt dat racisme als [...]

Lees verder
Bekijk alle publicaties

EENZAAMHEID

In Nederland wordt steeds meer erkend dat eenzaamheid een maatschappelijk probleem is, doordat we steeds meer weten over de negatieve gevolgen. Gevoelens van eenzaamheid treden op als het persoonlijk netwerk niet overeenkomt met de sociale behoeften en wensen van mensen. Het feitelijke netwerk dat mensen hebben, kan om verschillende redenen niet geheel naar wens zijn: door een krimpend netwerk, een tekort aan betekenisvolle, diepgaande contacten en te weinig ervaren sociale steun. Deze emotionele en sociale tekorten kunnen mensen als stressvol ervaren wat een negatieve invloed heeft op de gezondheid van mensen (Machielse, 2016). Dit kan onder meer resulteren in lichamelijke en psychische klachten, zoals depressie, alcoholverslaving, cognitieve achteruitgang, hart- en vaatziekten en slaapproblemen. Eenzaamheid komt niet alleen voor onder ouderen, maar ook onder jongeren. Het ervaren van eenzaamheid op jonge leeftijd verhoogt het risico op sociale problemen en gezondheidsproblemen op latere leeftijd (Van der Zwet & Van de Maat, 2016).

Door de huidige coronacrisis lijkt het eenzaamheidsvraagstuk nog urgenter geworden en is het misschien wel meer dan ooit van belang dat we onderbouwd sociaal beleid ontwikkelen om eenzaamheid terug te dringen en waar mogelijk te voorkomen. Bureau Omlo heeft op het thema eenzaamheid ervaring met empirisch onderzoek onder eenzame mensen, literatuuronderzoek en evaluatieonderzoek naar de effectiviteit van overheidsbeleid.

Publicaties in het thema eenzaamheid

Eenzaamheid onder jongeren. Verkenning van de stand van zaken in literatuur, praktijk en beleid

Susan de Vries en Jan Willem van de Maat (Movisie) en Jurriaan Omlo (Bureau Omlo) [...]

Lees verder
Eindevaluatie Voor Mekaar – Beleid gericht op bestrijding eenzaamheid van de gemeente Rotterdam

Het actieprogramma ‘Voor mekaar’ is een collegeprioriteit dat naar aanleiding van de uitkomsten van de [...]

Lees verder
Nog een wereld te winnen. Reflecties op de theoretische onderbouwing van eenzaamheidsinterventies

In opdracht van kennisinstituut Movisie heeft Bureau Omlo onderzoek verricht naar de theoretische onderbouwing van [...]

Lees verder
Bekijk alle publicaties

SOCIALE SPANNINGEN

Sociale spanningen kunnen zich uiten in groeiende polarisatie tussen groepen in de samenleving en in sommige gevallen kunnen groepen radicaliseren. Bureau Omlo doet onderzoek naar wat gemeenten, uitvoeringsorganisaties en (vrijwilligers)organisaties in het maatschappelijk middenveld kunnen betekenen om deze problemen vroegtijdig te herkennen, voorkomen en bestrijden. Op basis van onderzoek kan Bureau Omlo ook concrete handreikingen doen of strategisch adviezen uitbrengen over hoe spanningen zijn te verminderen en via welke routes verbindingen tot stand gebracht kunnen worden. Ook heeft Bureau Omlo veel ervaring met het verrichten van evaluatieonderzoek naar de effecten van beleid en interventies gericht op preventie van polarisatie en radicalisering.

Publicaties in het thema sociale spanningen

Handreiking lokaal netwerk van sleutelfiguren. Samen werken aan preventie van polarisatie en radicalisering.

Polarisatie en radicalisering doen zich vaak lokaal voor en stellen gemeenten daarom voor flinke uitdagingen. [...]

Lees verder
In dialoog over sociale spanningen in Duindorp

De gemeente Den Haag heeft Bureau Omlo gevraagd onderzoek te verrichten naar spanningen die in [...]

Lees verder
Wat werkt bij preventie van radicalisering? Inventarisatie en analyse van evaluaties van aanpakken en interventies ter preventie van radicalisering.

De rijksoverheid ondersteunt gemeenten bij het ontwikkelen van effectief beleid ter preventie vanradicalisering. In opdracht [...]

Lees verder
Bekijk alle publicaties

PARTICIPATIE EN EMPOWERMENT

Met de transformatie van een klassieke verzorgingsstaat naar een participatiestaat is participatie hoog op de politieke agenda komen te staan. Het gaat daarbij niet alleen om arbeidsmarktparticipatie, maar ook onder meer om onderwijsdeelname, mantelzorg, vrijwilligerswerk, buurtinitiatieven en participatie in (sportverengingen) en religieuze verbanden. Verder kunnen burgers ook participeren in beleid en onderzoek. Participatie heeft verschillende betekenissen, vormen en niveaus van intensiteit. In onderzoek en beleid kunnen burgers bijvoorbeeld meedenken, meepraten, meedoen en/of meebeslissen. Tot slot kan er gedacht worden aan het betrekken van cliënten en patiënten bij zorg- en hulpverlening. Bij onderzoek naar participatie is het van belang om ook aandacht te hebben voor achterstanden en emancipatie- en empowermentprocessen. Bureau Omlo heeft ervaring met onderzoek naar verschillende vormen en niveaus van participatie in diverse domeinen en schreef eveneens over achterstanden en manieren om empowermentprocessen te versterken.

Publicaties in het thema participatie en empowerment

Burgerparticipatie in onderzoek. Van respondent tot medeonderzoeker

Burgerparticipatie in onderzoek staat nog in de kinderschoenen. Terwijl het betrekken van burgers in onderzoek [...]

Lees verder
Portret van een flexibel gezin tijdens de coronacrisis

Hoe combineren ouders werk, zorg en (thuis)onderwijs in tijden van corona? Atria en Bureau Omlo hebben [...]

Lees verder
Portret van een zelfredzaam gezin tijdens de coronacrisis

Hoe combineren ouders werk, zorg en (thuis)onderwijs in tijden van corona? Atria en Bureau Omlo hebben [...]

Lees verder
Bekijk alle publicaties

PROFESSIONALISERING

Maatschappelijke veranderingen vragen om een voortdurende professionalisering van beroepsgroepen om de kwaliteit van de werkzaamheden te waarborgen. Bureau Omlo heeft onder meer ervaring met onderzoek naar professionalisering van sociaal werk, politie en onderwijs. Het onderzoek draagt bij aan kennisontwikkeling en levert concrete aanknopingspunten voor doorontwikkeling van de professie. Binnen dit onderzoek is er aandacht voor effectieve methoden en werkwijzen, werkzame mechanismen en knelpunten. In veel studies hebben professionaliseringsvragen betrekking op concrete vraagstukken, zoals armoede, eenzaamheid, discriminatie, sociale spanningen en onderwijsvraagstukken. In andere gevallen gaat om vraagstukken die inhoudelijke thema’s overtijgen, zoals onderzoek naar outreachend werken.

Publicaties in het thema professionalisering

Sociaal werkers anno 2020. Een zwart-wit foto van de beroepsgroep.

Sociaal werk is een beroep dat door een brede groep beroepskrachten wordt uitgevoerd, te vatten [...]

Lees verder
Rust, vertrouwen en andere ervaren factoren. Een casestudy naar drie succesvolle Rotterdamse basisscholen in kwetsbare wijken.

Bureau Omlo - Onderzoek - Rust, vertrouwen en andere succesfactoren. Een casestudie naar drie succesvolle [...]

Lees verder
Bekijk alle publicaties

EVALUATIEONDERZOEK

Met behulp van degelijk evaluatieonderzoek is het mogelijk om meer inzicht te verkrijgen in de effecten en werkzame mechanismen van beleid en sociale interventies. Bureau Omlo is gespecialiseerd in verschillende evaluatiemethoden en heeft in de afgelopen jaren vele evaluaties mogen verrichten voor landelijke en lokale overheden en andere organisaties. Het bureau evalueert beleidsprogramma’s, projecten, sociale interventies en trainingen. Bureau Omlo is gespecialiseerd in effectmetingen, maar ook in procesevaluaties. Kenmerkend voor de verrichte evaluaties is dat deze geregeld ook leerprocessen op gang brengen bij stakeholders en daarmee tussentijdse aanpassingen en verbeteringen van beleid en uitvoering mogelijk maken. Door belanghebbende partijen te betrekken bij evaluatieonderzoek, wordt eveneens de betrokkenheid bij het onderzoek versterkt waardoor het draagvlak voor en de toepasbaarheid van de bevindingen toenemen.

Publicaties in het thema evaluatieonderzoek

Eindevaluatie Actieplan Zelfbeschikking

De autonomie om als individu zelfstandig keuzes te maken, is niet voor iedereen in Nederland [...]

Lees verder
Evaluatie training – Reageren op discrimineren

“Sommige jongeren maken schokkende discriminatie-ervaringen mee. Een deel van die jongeren denkt dat discriminatie erbij [...]

Lees verder
Mbo-studenten over 4 en 5 mei. Een evaluatie van educatief lesmateriaal voor het mbo-onderwijs.

Naarmate de Tweede Wereldoorlog verder achter ons ligt, groeien er steeds meer jonge generaties op [...]

Lees verder
Bekijk alle publicaties

CORONA


Vaders zorgen meer, moeders blijven managen. Rolpatronen in gezinnen tijdens de coronacrisis.

Hoe zijn rolpatronen binnen heterogezinnen veranderd tijdens de coronacrisis? Voor de lockdown was betaald werk, [...]

Lees verder
Portret van een drukbezet gezin tijdens de coronacrisis

Hoe combineren ouders werk, zorg en (thuis)onderwijs in tijden van corona? Atria en Bureau Omlo hebben [...]

Lees verder
Portret van een traditioneel gezin tijdens de coronacrisis

Hoe combineren ouders werk, zorg en (thuis)onderwijs in tijden van corona? Atria en Bureau Omlo hebben [...]

Lees verder
Portret van een zwaarbelast gezin tijdens de coronacrisis

Hoe combineren ouders werk, zorg en (thuis)onderwijs in tijden van corona? Atria en Bureau Omlo hebben [...]

Lees verder
Portret van een alleenstaand gezin tijdens de coronacrisis

Hoe combineren ouders werk, zorg en (thuis)onderwijs in tijden van corona? Atria en Bureau Omlo hebben [...]

Lees verder
Portret van een feministisch gezin tijdens de coronacrisis

Hoe combineren ouders werk, zorg en (thuis)onderwijs in tijden van corona? Atria en Bureau Omlo hebben [...]

Lees verder
Portret van een zelfredzaam gezin tijdens de coronacrisis

Hoe combineren ouders werk, zorg en (thuis)onderwijs in tijden van corona? Atria en Bureau Omlo hebben [...]

Lees verder
Bekijk alle publicaties