BUREAU OMLO

Weten wat speelt, weten wat leeft en weten wat werkt 

Bureau Omlo verricht praktijkgericht onderzoek op het snijvlak van beleid, praktijk en samenleving. Het onderzoek kent drie speerpunten: weten wat speelt, weten wat leeft en weten wat werkt. Op basis van dit onderzoek geven we onderbouwde adviezen, ontwikkelen we trainingen en handreikingen en verzorgen we lezingen en workshops.  

1. WETEN WAT ER SPEELT

Bureau Omlo verricht onderzoek naar sociale vraagstukken, zoals armoede, eenzaamheid, participatie, empowerment,de zorg voor jeugd, diversiteit, integratie, discriminatie, veiligheid, vrijwilligerswerk, burgerinitiatieven, polarisatie, radicalisering en geweld in afhankelijkheidsrelaties. ‘Weten wat speelt’ verwijst zowel naar inzicht in problemen als kansen. Weten welke maatschappelijke knelpunten er spelen, maar ook waar er sprake is van maatschappelijke veerkracht en empowerment.

2. WETEN WAT ER LEEFT

Bureau Omlo doet met behulp van diepte-interviews en focusgroepen onderzoek naar het perspectief en de leefwereld van betrokkenen: de doelgroep van het beleid of een sociale interventie, uitvoerende professionals, managers, beleidsmakers en andere belanghebbende partijen. Deze perspectieven zijn van onschatbare waarde. De onderzoeker kan de praktijkkennis van professionals en de ervaringskennis van zowel actieve als maatschappelijk kwetsbare burgersexpliciet maken.

3. WETEN WAT ER WERKT

Met behulp van degelijk evaluatieonderzoek kunnen we meer inzicht verkrijgen in de effecten en werkzame mechanismen van beleid en sociale interventies. Bureau Omlo is gespecialiseerd in kwalitatieve evaluatiemethoden waarbij belanghebbende partijen betrokken worden bij de evaluatie. Tijdens het evaluatieproces kunnen er hierdoor leerprocessen op gang komen die tot tussentijdse aanpassingen en verbeteringen van beleid en interventies kunnen leiden. Door belanghebbende partijen erbij te betrekken, wordt eveneens de betrokkenheid bij het onderzoek versterkt waardoor het draagvlak voor en de toepasbaarheid van de bevindingen toenemen.

SAMENWERKING & opdrachtgevers

Bureau Omlo beschikt over een breed netwerk van ervaren en getalenteerde onderzoekers en adviseurs. Voor de uitvoering van projecten zijn we daardoor in staat om snel een professional team samen te stellen.Bureau Omlo voert opdrachten uit voor diverse organisaties:

 • Rijksoverheid
 • Lokale overheden en provincies
 • Universiteiten en hogescholen
 • Kennisinstituten
 • Zorg- en welzijnsinstellingen
 • Belangen- en (migranten)zelforganisaties 
 • Fondsen en filantropen 
 • Denktanks en adviesraden
 • Onderzoeks- en adviesbureaus
 • Bedrijven en (sociaal) ondernemers
 • Verenigingen en vrijwilligersorganisaties 
 • Religieuze instellingen