BUREAU OMLO

Weten wat speelt, weten wat leeft en weten wat werkt 

Bureau Omlo verricht praktijkgericht onderzoek met een sterke maatschappelijke- en beleidsrelevantie. Hiertoe worden diverse onderzoeksmethoden ingezet. Op basis van het onderzoek en een bepaalde kennisbasis is het mogelijk om ook onderbouwde adviezen en handreikingen te formuleren of interventies en trainingen te ontwikkelen.

Het onderzoek kent drie speerpunten: weten wat speelt, weten wat leeft en weten wat werkt. 

1. WETEN WAT ER SPEELT

Bureau Omlo verricht onderzoek naar sociale vraagstukken, zoals armoede, eenzaamheid, participatie, empowerment,de zorg voor jeugd, diversiteit, integratie, discriminatie, veiligheid, vrijwilligerswerk, burgerinitiatieven, polarisatie, radicalisering en geweld in afhankelijkheidsrelaties. ‘Weten wat speelt’ verwijst zowel naar inzicht in problemen als kansen. Weten welke maatschappelijke knelpunten er spelen, maar ook waar er sprake is van maatschappelijke veerkracht en empowerment.

2. WETEN WAT ER LEEFT

Bureau Omlo doet met behulp van diepte-interviews en focusgroepen onderzoek naar het perspectief en de leefwereld van betrokkenen: de doelgroep van het beleid of een sociale interventie, uitvoerende professionals, managers, beleidsmakers en andere belanghebbende partijen. Deze perspectieven zijn van onschatbare waarde. De onderzoeker kan de praktijkkennis van professionals en de ervaringskennis van zowel actieve als maatschappelijk kwetsbare burgersexpliciet maken.

3. WETEN WAT ER WERKT

Met behulp van degelijk evaluatieonderzoek kunnen we meer inzicht verkrijgen in de effecten en werkzame mechanismen van beleid en sociale interventies. Bureau Omlo is gespecialiseerd in kwalitatieve evaluatiemethoden waarbij belanghebbende partijen betrokken worden bij de evaluatie. Tijdens het evaluatieproces kunnen er hierdoor leerprocessen op gang komen die tot tussentijdse aanpassingen en verbeteringen van beleid en interventies kunnen leiden. Door belanghebbende partijen erbij te betrekken, wordt eveneens de betrokkenheid bij het onderzoek versterkt waardoor het draagvlak voor en de toepasbaarheid van de bevindingen toenemen.

SAMENWERKING & opdrachtgevers

Bureau Omlo beschikt over een breed netwerk van ervaren en getalenteerde onderzoekers en adviseurs. Geregeld wordt er samengewerkt met onderzoekers van het onderzoekerscollectief. Voor de uitvoering van projecten zijn we daardoor in staat om snel een professional team samen te stellen. Ook wordt er samengewerkt met organisaties als Movisie, Panteia, het Verwey-Jonker Instituut en De Beleidsonderzoekers. Bureau Omlo voert opdrachten uit voor diverse organisaties:

 • Rijksoverheid
 • Lokale overheden en provincies
 • Universiteiten en hogescholen
 • Kennisinstituten
 • Zorg- en welzijnsinstellingen
 • Belangen- en (migranten)zelforganisaties 
 • Fondsen en filantropen 
 • Denktanks en adviesraden
 • Onderzoeks- en adviesbureaus
 • Bedrijven en (sociaal) ondernemers
 • Verenigingen en vrijwilligersorganisaties 
 • Religieuze instellingen

OVER DE OPRICHTER

Bureau Omlo - Onderzoek & Advies - Jurriaan Omlo

Jurriaan Omlo studeerde Algemene Sociale Wetenschappen (Universiteit Utrecht) en Politicologie (Universiteit van Amsterdam. In 2011 promoveerde hij op een onderzoek naar het perspectief van Marokkaans-Nederlandse jongvolwassenen op integratie. Hij verwonderde zichzelf over het feit dat er in wetenschappelijk onderzoek naar integratie zelden aandacht is voor de vraag hoe migranten en hun kinderen zelf over integratie denken. In zijn proefschrift vroeg hij ook aandacht voor ervaringen van discriminatie en stigmatisering.

Een grote verrijking van zijn carrière is dat hij integratie niet alleen vanuit een wetenschappelijk perspectief heeft bestudeerd. Binnen de Directie Inburgering en Integratie van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) en het Ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft hij als beleidsmedewerker ook de politiek-bestuurlijke context van binnenuit leren kennen. In deze periode heeft Jurriaan verschillende ministers mogen adviseren.

Jurriaan heeft als wetenschappelijk adviseur een aantal jaren voor de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO) regering en parlement geadviseerd over welzijn, participatie van burgers, veiligheid en sociale cohesie. Bij Movisie en verschillende lectoraten op hogescholen heeft Jurriaan zich verdiept in vraagstukken rondom de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en in passend evaluatieonderzoek voor de sociale sector.

In 2012 heeft heeft Jurriaan Bureau Omlo opgericht. Sindsien heeft hij zich verder ontwikkeld en gespecialiseerd in evaluatieonderzoek, diepgaand kwalitatief onderzoek en literatuuronderzoek. Als medeauteur van het boek ‘Weten wat werkt. Passend evaluatieonderzoek in het sociale domein’ vroeg hij aandacht voor de kracht en meerwaarde van kwalitatieve vormen van evaluatieonderzoek. Inmiddels heeft hij voor landelijke en lokale overheden en diverse andere organisaties vele evaluaties mogen verrichten. Hij hecht er in zijn evaluaties belang aan om de praktijkkennis van uitvoerende professionals en de ervaringskennis van burgers centraal te stellen.

Inhoudelijk is Jurriaan een specialist in diversiteitsvraagstukken als discriminatie, integratie, cultuursensitief werken en diversiteitsbeled. In 2011 promoveerde hij op de perspectieven van Marokkaans-Nederlandse jongvolwassenen op integratie en discriminatie. Ook schreef hij in het boek ‘Verzetten, vermijden of veranderen? Reageren op discriminatie en stigmatisering’ een boek over verschillende vormen van discriminatie en uitsluiting, wat dit met slachtoffers doet en hoe ze hier vervolgens mee omgaan.

Hiernaast heeft Jurriaan veel ervaring met onderzoek naar uiteenlopende sociale vraagstukken. Hij publiceerde onder meer over armoede, eenzaamheid, polarisatie en radicalisering, jeugd en onderwijs, burgerinitiatieven en wijkteams.