BUREAU OMLO & SAMENWERKINGSPARTNERS

 

Bureau Omlo beschikt over een breed netwerk van ervaren en getalenteerde onderzoekers. Het team bestaat uit een vaste kern en een flexibele schil van zelfstandige onderzoekers. Voor de uitvoering van projecten zijn we daardoor in staat om snel een professioneel team samen te stellen.

Jurriaan Omlo

dr. Jurriaan Omlo

Sociale wetenschapper

Meer informatie
Mayke Kromhout

dr. Mayke Kromhout

Socioloog

Meer informatie
Ewout Butter

drs. Ewoud Butter

Politicoloog

Meer informatie
Ruben Gowricharn

Prof. dr. Ruben Gowricharn

Socioloog

Meer informatie
Sylvana Robbers

dr. Sylvana Robbers

Gedragsonderzoeker

Meer informatie
Alfons Fermin

dr. Alfons Fermin

Sociale wetenschapper

Meer informatie

drs. Ahmet Kaya

Psycholoog

Eva Klooster

drs. Eva Klooster

Politicoloog

Meer informatie
Saloua Charif

drs. Saloua Charif

Onderwijskundige

Meer informatie
Kiran Ramlakhan

drs. Kiran Ramlakhan

Psycholoog

Daarnaast werkt Bureau Omlo samen met onderzoekers van het onderzoekerscollectief. In samenwerking met Inclusioncy verrichten we inclusiescans voor organisaties. 

WETEN WAT SPEELT

Bureau Omlo verricht praktijk- en beleidsgericht onderzoek naar sociale vraagstukken, zoals armoede, eenzaamheid, racisme, discriminatie, inclusie, participatie, de zorg voor jeugd, veiligheid, vrijwilligerswerk, burgerinitiatieven, polarisatie, radicalisering en geweld in afhankelijkheidsrelaties. ‘Weten wat speelt’ verwijst zowel naar inzicht in problemen als kansen. Weten welke maatschappelijke knelpunten er spelen, maar ook waar er sprake is van maatschappelijke veerkracht en empowerment.

WETEN WAT LEEFT

Bureau Omlo doet met behulp van diepte-interviews en focusgroepen onderzoek naar het perspectief en de leefwereld van betrokkenen: de doelgroep van het beleid of een sociale interventie, uitvoerende professionals, managers, beleidsmakers en andere belanghebbende partijen. Deze perspectieven zijn van onschatbare waarde. De onderzoeker kan de praktijkkennis van professionals en de ervaringskennis van zowel actieve als maatschappelijk kwetsbare burgersexpliciet maken.

WETEN WAT WERKT

Met behulp van degelijk evaluatieonderzoek kunnen we meer inzicht verkrijgen in de effecten en werkzame mechanismen van beleid en sociale interventies. Bureau Omlo is gespecialiseerd in participatieve evaluatiemethoden waarbij belanghebbende partijen betrokken worden bij de evaluatie. Tijdens het evaluatieproces kunnen er hierdoor leerprocessen op gang komen die tot tussentijdse aanpassingen en verbeteringen van beleid en interventies kunnen leiden. Door belanghebbende partijen erbij te betrekken, wordt eveneens de betrokkenheid bij het onderzoek versterkt waardoor het draagvlak voor en de toepasbaarheid van de bevindingen toenemen.

opdrachtgevers:

Bureau Omlo voert opdrachten uit voor diverse organisaties: 

 • Rijksoverheid
 • Lokale overheden en provincies
 • Universiteiten en hogescholen
 • Kennisinstituten
 • Zorg- en welzijnsinstellingen
 • Belangen- en (migranten)zelforganisaties 
 • Fondsen en filantropen 
 • Denktanks en adviesraden
 • Onderzoeks- en adviesbureaus
 • Bedrijven en (sociaal) ondernemers
 • Verenigingen en vrijwilligersorganisaties 
 • Religieuze instellingen

OVER DE OPRICHTER

Bureau Omlo - Onderzoek & Advies - Jurriaan Omlo

Jurriaan Omlo studeerde Algemene Sociale Wetenschappen (Universiteit Utrecht) en Politicologie (Universiteit van Amsterdam). In 2011 promoveerde hij op een onderzoek naar het perspectief van Marokkaans-Nederlandse jongvolwassenen op integratie en hun ervaringen met discriminatie en stigmatisering.

Een grote verrijking van zijn carrière is dat hij integratie niet alleen vanuit een wetenschappelijk perspectief heeft bestudeerd. Binnen de Directie Inburgering en Integratie van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) en het Ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft hij als beleidsmedewerker ook de politiek-bestuurlijke context van binnenuit leren kennen. In deze periode heeft Jurriaan verschillende ministers mogen adviseren.

Jurriaan heeft als wetenschappelijk adviseur een aantal jaren voor de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO) regering en parlement geadviseerd over welzijn, participatie van burgers, veiligheid en sociale cohesie. Bij Movisie en verschillende lectoraten op hogescholen heeft Jurriaan zich verdiept in vraagstukken rondom de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en in passend evaluatieonderzoek voor de sociale sector.

In 2012 heeft heeft Jurriaan Bureau Omlo opgericht. Sindsien heeft hij zich verder ontwikkeld en gespecialiseerd in evaluatieonderzoek, diepgaand kwalitatief onderzoek en literatuuronderzoek. Als medeauteur van het boek ‘Weten wat werkt. Passend evaluatieonderzoek in het sociale domein’ vroeg hij aandacht voor de kracht en meerwaarde van kwalitatieve vormen van evaluatieonderzoek. Inmiddels heeft hij voor landelijke en lokale overheden en diverse andere organisaties vele evaluaties mogen verrichten. Hij hecht er in zijn evaluaties belang aan om de praktijkkennis van uitvoerende professionals en de ervaringskennis van burgers centraal te stellen.

Inhoudelijk is Jurriaan een specialist in diversiteitsvraagstukken als racisme, discriminatie, inclusie, cultuursensitief werken en diversiteitsbeled. In 2011 promoveerde hij op de perspectieven van Marokkaans-Nederlandse jongvolwassenen op integratie en discriminatie. Ook schreef hij in het boek ‘Verzetten, vermijden of veranderen? Reageren op discriminatie en stigmatisering’ een boek over verschillende vormen van discriminatie en uitsluiting, wat dit met slachtoffers doet en hoe ze hier vervolgens mee omgaan. Verder deed hij onderzoek naar institutioneel racisme bij de gemeente Utrecht en naar racisme op de werkvloer bij het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Hiernaast heeft Jurriaan veel ervaring met onderzoek naar uiteenlopende sociale vraagstukken. Hij publiceerde onder meer over armoede, eenzaamheid, polarisatie en radicalisering, jeugd en onderwijs, burgerinitiatieven en wijkteams.