JURRIAAN OMLO

OPGEBOUWDE EXPERTISE

Jurriaan studeerde Algemene Sociale Wetenschappen (Universiteit Utrecht) en Politicologie (Universiteit van Amsterdam. In 2011 promoveerde hij op een onderzoek naar het perspectief van Marokkaans-Nederlandse jongvolwassenen op integratie. Hij verwonderde zichzelf over het feit dat er in wetenschappelijk onderzoek naar integratie zelden aandacht is voor de vraag hoe migranten en hun kinderen zelf over integratie denken. Een grote verrijking van zijn carrière is dat hij integratie niet alleen vanuit een wetenschappelijk perspectief heeft bestudeerd. Binnen de Directie Inburgering en Integratie van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) en het Ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft hij als beleidsmedewerker ook de politiek-bestuurlijke context van binnenuit leren kennen. In deze periode heeft Jurriaan verschillende ministers mogen adviseren.

Jurriaan heeft als wetenschappelijk adviseur een aantal jaren voor de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO) regering en parlement geadviseerd over welzijn, participatie van burgers, veiligheid en sociale cohesie. Eerder heeft hij bij Lamers Grotestedenbeleid als opdrachtnemer de gemeente Rotterdam geadviseerd over het terugdringen van de overlast en criminaliteit van jeugdgroepen.

Bij Movisie heeft Jurriaan zich verdiept in vraagstukken rondom de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en in passend evaluatieonderzoek voor de sociale sector. Daarna heeft Jurriaan Bureau Omlo opgericht. Een aantal jaar heeft hij dit gecombineerd met diverse banen in loondienst. Zo werkte hij als onderzoeker voor de gemeente Rotterdam en voor diverse lectoraten: het lectoraat Maatschappelijk Werk (Hogeschool Inholland), het lectoraat Dynamiek van de stad (Hogeschool Inholland) en het lectoraat Participatie en Maatschappelijke Ontwikkeling (Hogeschool Utrecht). Aan de hogescholen heeft hij ook als docent gewerkt. Sinds 2016 werkt Jurriaan fulltime als zelfstandig onderzoeker en adviseur.

Bureau Omlo - Onderzoek & Advies - Jurriaan Omlo

In 2014 werd Jurriaan door de Amerikaanse ambassade in Den Haag geselecteerd om een international leiderschapsprogramma te volgen in de Verenigde Staten in vijf verschillende steden: Washington, New York, San Diego, Indianapolis en Manchester. Hij heeft daar vele gesprekken gevoerd met wetenschappers, beleidsmakers, uitvoerende professionals, vrijwilligers en burgers overculturele diversiteit, discriminatie, immigratie, de positie van vluchtelingen, burgerschap, vrijwilligerswerk en schuldenproblematiek.

LOPENDE PROJECTEN

 • Boek voor het hoger onderwijs over outreachend werken in samenwerking met lector Lia van Doorn.
 • Casestudie naar verklarende factoren voor het succes van een aantal basisscholen in Rotterdam.
 • Evaluatieonderzoek naar een theaterstuk over achterlating en huwelijksdwang.
 • Onderzoek naar manieren om burgers te betrekken bij onderzoek.

ENKELE AFGERONDE PROJECTEN

 • Publicatie van het boek ‘Weten wat werkt. Passend evaluatieonderzoek in het sociale domein.
 • Onderzoek naar wat werkt bij armoedebestrijding.
 • Evaluatieonderzoek naar de training ‘Reageren op discrimineren’.
 • Onderzoek naar wat werkt bij de outreachende aanpak. Kansen en dilemma’s voor sociale wijkteams.
 • Evaluatieonderzoek trainingen cultuursensitief werken.
 • Onderzoek naar lokale netwerken en sleutelfiguren polarisatie en radicalisering.
 • Meerjarig evaluatieonderzoek naar het Actieplan Zelfbeschikking (acceptatie bi-culturele lhbt’s & geweld in afhankelijkheidsrelaties).
 • Literatuurverkenning over copingstrategieën van migranten en hun kinderen bij ervaringen van discriminatie.
 • Onderzoek naar LHBT asielzoekers.
 • Onderzoek naar de theoretische onderbouwing van eenzaamheidsinterventies.
 • Evaluatieonderzoek naar het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel (nulmeting).
 • Evaluatieonderzoek naar het Rotterdamse eenzaamheidsbeleid.
 • Onderzoek naar eenzaamheid onder Marokkaanse en Turkse ouderen.
 • Evaluatieonderzoek naar de effectiviteit van een gespreksprogramma voor de politie over het werken in een pluriforme samenleving.
 • Onderzoek naar sociale acceptatie van homoseksualiteit onder Hindostanen.