Sociaal werkers anno 2020. Een zwart-wit foto van de beroepsgroep.

Sociaal werk is een beroep dat door een brede groep beroepskrachten wordt uitgevoerd, te vatten onder de naam sociaal werkers. Daaronder vallen onder meer maatschappelijk werkers, jongerenwerkers, GGZagogen, sociaal-cultureel werkers en opbouwwerkers. Sociaal werkers werken in verschillende branches: sociaal werk, jeugdzorg, wonen, onderwijs, de geestelijke gezondheidszorg enzovoort en onder verschillende functienamen zoals: buurtcoach, sociaal makelaar, kwartiermaker, begeleider statushouder, ambulant begeleide, budgetcoach, begeleider statushouders. Sociaal werkers bevorderen het sociaal functioneren en sociaal welbevinden van mensen en ze werken aan de sociale kwaliteit van de samenleving. Ze worden dan ook gezien als sleutelpersonen bij het voorkomen, verminderen en oplossen van sociale vraagstukken, zoals armoede, eenzaamheid, uitsluiting en maatschappelijke spanningen.

Om meer zicht te krijgen op de bijdrage die sociaal werkers kunnen leveren aan de aanpak van deze vraagstukken en de transformatie in het sociaal domein is het belangrijk om meer inzicht te krijgen in de omvang, samenstelling en ontwikkelingen van deze brede groep sociaal werkers, of te wel in de beroepsgroep als geheel. Dat inzicht is er nu onvoldoende. In deze notitie werkte Bureau Omlo samen met Movisie aan een een schets van de beroepsgroep anno 2020: een zwartwit foto. Tevens worden aanbevelingen gedaan voor de verdere aanscherping en inkleuring van deze foto.

Lees de publicatie ‘Sociaal Werkers Anno 2020.’

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *